REQUISITS PER A L'EXAMEN DE GRAU D'IAIDO (ZNKR SEITEI IAI)

 

GRAU

ANTIGUITAT

GRAU

JUTGES

NOMBRE

CRITERI

EXAMEN

REGISTRE

KIHON

KATA

GAKU SHIKEN

ALTRES

MUKYUSHA

(SENSE GRAU)

 

 

 

 

 

NORMES DE FUNCIONAMENT, CERIMONIAL I ETIQUETA

GOKYU (5)

 

Més de 4 Mesos

3 Dan o més

5 Dan o més

3/2 (67%)

1/1 (100%)

10 Euros

 

Katana No Torikata

Kamaegata

Mae

Ushiro

 

 

YONKYU (4)

 

Més de 4 Mesos

3 Dan o més

5 Dan o més

3/2 (67%)

1/1 (100%)

10 Euros

 

Tai Sabaki

Suburi

Uke Nagashi

Tsuka Ate

 

 

SANKYU (3)

 

Més de 4 Mesos

3 Dan o més

5 Dan o més

3/2 (67%)

1/1 (100%)

10 Euros

 

Nuki Tsuke

Noto

Kesa Giri

Morote Tsuki

 

 

NIKYU (2)

 

Més de 6 Mesos

3 Dan o més

5 Dan o més

3/2 (67%)

1/1 (100%)

20 Euros

 

 

Kiri Tsuke

Chiburi

Sanpo Giri, Ganmen Ate, Soete Tsuki

 

 

IKKYU (1)

Més de 6 Mesos

3 Dan o més

5 Dan o més

3/2 (67%)

1/1 (100%)

25 Euros

 

Renshu

Shiho Giri, So Giri,

Nuki Uchi

 

 

SHODAN (1)

Edat mínima 13

Més d'1 any

 

4 Dan o més

5/3 (60%)

15 Euros

20 Euros

 

5 Kata Seitei Iai

Test escrit

 

NIDAN (2)

 

Més d'1 any

5 Dan o més

5/3 (60%)

20 Euros

30 Euros

 

5 Kata Seitei Iai

Test escrit

 

SANDAN (3)

 

Més de 2 anys

5 Dan o més

5/3 (60%)

30 Euros

50 Euros

 

1 Kata Koryu

4 Kata Seitei Iai

Test escrit

 

YONDAN (4)

 

Més de 3 anys

6 Dan o més

6/4 (67%)

5/4 (80%)

50 Euros

70 Euros

 

1 Kata Koryu

4Kata Seitei Iai

Test escrit

 

GODAN (5)

 

Més de 4 anys

 

7 Dan o més

6/4 (67%)

5/4 (80%)

70 Euros

100 Euros

 

1Kata Koryu

4Kata Seitei Iai

Test escrit

 

ROKUDAN (6)

 

Més de 5 anys (2 anys per majors de 60)

7 Dan o més

6/4 (67%)

5/4 (80%)

100 Euros

130 Euros

 

2 Kata Koryu

3 Kata Seitei Iai

 

 

NANADAN (7)

 

Més de 6 anys (3 anys per majors de 60)

7 Dan o més

6/4 (67%)

5/4 (80%)

130 Euros

170 Euros

 

2 Kata Koryu

3 Kata Seitei Iai

 

 

HACHIDAN (8)

Edat mínima 46

Més de 10 anys (5 anys per majors de 60)

8 Dan o més

 

(AL JAPÓ)

 

 

4 Kata Koryu

3 Kata Seitei Iai

 

 

KYUDAN (9)

Edat mínima 65

Desprès de 8 Dan

 

8 Dan o més

 

(AL JAPÓ)

 

 

 

 

 

JUDAN (10)

 

Desprès de 9 Dan

8 Dan o més

 

(AL JAPÓ)