FEDERACIÓ ANDORRANA DE KENDO
ESTATUTS
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1:
La Federació Andorrana de Kendo és una entitat privada, sense ànim de lucre, d’interès públic i social que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment dels seus fins, i que està constituïda per clubs esportius, agrupacions esportives, seccions d’acció esportiva, esportistes, àrbitres i tècnics, que es dediquen a la pràctica de les diferents especialitats esportives de Kendo, en la forma i per a la consecució dels objectius que es defineixen en els presents estatuts.
Exerceixen per delegació funcions públiques de caràcter administratiu i actuen com a agents col•laboradors de l’Administració pública.

Article 2:
La Federació de Kendo té com a finalitat bàsica la d’ordenar, impulsar i dirigir tota l’activitat esportiva del Kendo a Andorra, en coordinació amb el Ministeri competent en Esports, d’acord amb el que disposen aquests Estatuts, la legislació vigent en la matèria i la que en un futur es pugui dictar, a la que s’haurà d’adaptar. Així mateix, se sotmetrà a les disposicions de la Federació Internacional corresponent per al seu reconeixement.

MODALITATS I DISCIPLINES ESPORTIVES

Article 3:
S’entén per esport o pràctica esportiva aquella activitat bàsicament física, lliure i voluntària, practicada individual o col•lectivament, en forma de competició o lleure i sotmesa a una normativa reglamentaria, assumida pels òrgans federatius.
La Federació Andorrana de Kendo, és una entitat que agrupa diferents especialitats esportives derivades de la pràctica de l’esgrima japonesa, i en conseqüència són competència d’aquesta Federació les pràctiques esportives següents:
•    Kendo
•    Iaido
•    Jodo
•    Naginatado
•    Nihon Kobudo
Aquesta relació és indicativa i no limitativa, podent-se ampliar les disciplines compreses a la federació sempre que s’aprovi per l’Assemblea General i es compleixi amb la Legislació Andorrana vigent.

DOMICILI

Article 4:
El domicili social de la Federació Andorrana de Kendo es troba ubicat a Centre Esportiu Serradells, Carretera de la Comella s/n, Andorra la Vella, Principat d’Andorra.
La federació pot traslladar la seva seu social a proposta de la Junta Directiva i per acord de l’Assemblea General, fet que haurà de ser comunicat al Ministeri competent en esports.

OBJECTE SOCIAL

Article 5:
La Federació Andorrana de Kendo, sense perjudici de les competències i estaments que la composen, i a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de les diferents pràctiques esportives a dalt esmentades, a Andorra, exerceix, en coordinació amb el Ministeri competent en Esports, les funcions següents:
    a) Qualificar i organitzar les activitats i les competicions esportives d’àmbit estatal o inferior, i establir el programa oficial de competicions i altres esdeveniments.
    b) Promoure amb caràcter general la seva modalitat esportiva.
    c) Vetllar pels interessos comuns dels clubs, entitats, esportistes i altres membres que d’ella en depenguin.
    d ) Dissenyar i/o executar els plans de preparació dels esportistes d’alt nivell en la seva respectiva modalitat esportiva.
    e) Crear, atendre i potenciar els projectes i iniciatives tendents a la conservació de l’entorn natural i el medi ambient, procurant sempre el respecte de la natura en la promoció de les seves pràctiques o especialitats esportives.
    f) Elegir els esportistes que han d’integrar les seleccions nacionals.
    g) Organitzar o tutelar les competicions oficials de caràcter internacional que tinguin lloc al Principat.
    h) Col•laborar amb l’Escola de Formació Professional Esportives i de Muntanya en la formació de tècnics esportius.
    i) Prevenir, controlar i, si escau, sancionar l’ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.
    j) Col•laborar en l’organització de l’esport en edat escolar i en els jocs escolars, de la forma que es determini reglamentàriament.
k)    Vetllar pel compliment de la normativa esportiva.
l)    Executar les resolucions de la Comissió Jurídica Esportiva.
m)    Exercir la potestat disciplinària, en els termes establerts en aquesta Llei i en les seves disposicions reglamentàries.
n)    Consolidar l’esperit olímpic andorrà a fi de difondre els principis fonamentals enumerats dins de la Carta Olímpica, particularment contribuint a la difusió de l’Olimpisme dins els programes de formació i d’ensenyament; actuar contra tota forma de discriminació i de violència dins l’esport i contra la utilització de substàncies o de procediments prohibits pel Codi Mundial Antidopatge; i, en general, assegurar el respecte de la Carta Olímpica a Andorra, i sotmetre’s al Codi Mundial Antidopatge i respectar-lo.
o)    En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de les disciplines i pràctiques esportives previstes, amb especial atenció a la seguretat de l’esmentada pràctica.

DURADA

Article 6
La federació es constitueix per una durada il•limitada.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Article 7.1
La federació té personalitat i capacitat jurídica pròpia i es basa en principis democràtics. Es regeix per les Lleis vigents al Principat d’Andorra, en concret per la Llei qualificada d’associacions de 29 de desembre del 2.000, pel Reglament d’associacions d’1 d’agost del 2.001, per la Llei de l’esport de 30 de juny de 1.998, i finalment pels presents Estatuts així com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.

MEMBRES DE LA FEDERACIÓ

Article 7.2
Podran d’afiliar-se a la federació els clubs o entitats legalment constituïts d’acord amb la legislació vigent que tinguin per objecte fomentar i promoure la pràctica de l’esport del Kendo en qualsevol de les seves especialitats, pagant les quotes corresponents fixades per la Junta Directiva.
Les demandes d’afiliació s’adreçaran per escrit a la Junta Directiva, acompanyant una còpia dels Estatuts legalment autoritzats pel Ministeri competent en Esports i la llista de membres i càrrecs de la Junts Directiva del Club corresponent.
La Junta Directiva de la federació acceptarà o denegarà les sol•licituds d’afiliació, en base als principis d’objectivitats i a la reglamentació.
La pèrdua de condició de membre de la Federació de la Andorrana de Kendo es produirà en els casos següents:
•    Per voluntat pròpia, comunicada per escrit.
•    Per l’extinció o la dissolució del club, agrupació o secció esportiva.
•    Per la revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent.
•    Per resolució judicial.
•    Per falta de pagament de les llicències o de les quotes de federació, previ requeriment fefaent.
•    Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES FEDERATS

Article 8.1
Son drets dels membres federats:
a)    Participar amb veu i vot en les assemblees generals, personalment o per delegació, d’acord amb el que disposen aquests Estatuts.
b)    Votar en els altres òrgans de la federació de què formin part.
c)    Ser elegibles per als òrgans de govern.
d)    Poder participar en les competicions oficials de caràcter federat organitzades o tutelades per la Federació Andorrana de Kendo i en les competicions oficials d’àmbit internacional, sempre que sigui procedent d’acord amb les reglamentacions i disposicions legals vigents.
e)    Poder sol•licitar la organització de campionats i competicions i el reconeixement oficial de la Federació Andorrana de Kendo.
f)    Beneficiar-se de les prestacions o serveis de què la federació acordi proveir els seus membres.
g)    Contribuir als fins específics de la Federació Andorrana de Kendo.
h)    Exigir que l’actuació de la Federació Andorrana de Kendo s’ajusti al que disposen aquests Estatuts i la normativa legal vigent.
i)    Conèixer les activitats de la federació i examinar la documentació.
j)    Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena en que la Federació Andorrana de Kendo pugui organitzar.

Article 8.2
Son deures dels membres federats:
a)    Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació Andorrana de Kendo mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament els òrgans de govern i d’administració de la federació en l’àmbit de les seves competències.
b)    Complir amb els estatuts, els reglaments federatius i els acords dels òrgans de representació i govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
c)    Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan sigui procedent.
d)    Comunicar o notificar a la federació i al Ministeri competent en Esports tots aquells actes o dades que prevegi la Llei o que s’estableixen reglamentàriament i, en tot cas, els següents:
•    canvis de domicili social
•    modificacions o renovacions de la Junta Directiva
•    modificacions o revisions dels estatuts o reglaments
•    convocatòries de les assemblees generals ordinàries o extraordinàries
•    calendari anual d’activitats

Article 9:
La integració de les persones físiques i de les entitats esportives en la federació es produeix mitjançant l’expedició de la llicència federativa corresponent. Podran ser membres de la Federació Andorrana de Kendo tota persona jurídica legalment establerta en el Principat d’Andorra i tota persona física que formi part d’alguna d’aquestes entitats.
La Junta Directiva de la Federació Andorrana de Kendo acceptarà o denegarà les sol•licituds d’afiliació, en base als principis d’objectivitat i a la reglamentació. En tot cas, no podrà denegar-la si la persona que la sol•licita reuneix les condicions necessàries per a la seva obtenció.
Transcorregut el termini de dos mesos des que se sol•licita formalment la llicència, sense que la Junta Directiva manifesti res en contra, s’entén atorgada si el sol•licitant reuneix els requisits necessaris per a la seva obtenció.

Article 10:
En les llicències hi ha de figurar els conceptes mínims següents:
a)    Les dades de les persones o de l’entitat esportiva federada.
b)    L’import dels drets federatius.
c)    L’import de la cobertura corresponent a l’assistència sanitària quan es tracti de persones físiques, d’acord amb el nivell de prestacions mínimes que s’establirà reglamentàriament.
d)    L’import de  qualsevol altra cobertura de riscs que pugui establir-se.
e)    Si escau, les dades mèdiques que puguin ser rellevants per a la pràctica de l’esport.
f)    Si escau, les modalitats esportives emparades per la llicència.
g)    Si escau, les categories dels federats.
A proposta de la Junta Directiva, l’Assemblea General podrà incloure aquells altres conceptes econòmics que es considerin necessaris, i en especial una assegurança de responsabilitat civil i de danys a tercers, que s’haurà de contractar amb una de les entitats asseguradores d’Andorra.
La Federació Andorrana de Kendo, per poder expedir les llicències o per poder autoritzar la participació en competicions esportives oficials, exigirà com a requisit previ i imprescindible que l’esportista se sotmeti a un reconeixement mèdic d’aptitud per a la pràctica de la modalitat o disciplina esportiva corresponent.

COMPETICIONS

Article 11
Les competicions esportives es classifiquen en:
a)    competicions de caràcter federat
b)    competicions no federades

Article 12
Es consideren competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades per la Federació Andorrana de Kendo. Aquestes competicions poden ser de diferents àmbits i amb participació d’esportistes professionals o afeccionats.
Es consideraran competicions no federades les que promogui i organitzi qualsevol entitat esportiva legalment reconeguda, les quals tindran el caràcter d’homologades si prèviament han estat acceptades per la Federació Andorrana de Kendo.

Article 13
És competència directa de la federació de l’elecció dels esportistes que han d’integrar les seleccions nacionals i és obligació dels clubs esportius federats facilitar l’assistència dels esportistes a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i participació de la selecció andorrana en les competicions programades.

Article 14
Tota activitat o competició esportiva, ja sigui federada o no, obliga la entitat organitzadora, si les seves característiques o particularitats ho exigeixen, a la concertació prèvia d’una modalitat especifica d’assegurança que cobreixi els eventuals danys i els perjudicis ocasionats a tercers amb motiu de la seva celebració.

RÈGIM DISCIPLINARI

Article 15.1 Infraccions:
Constitueixen infraccions tots aquells fets, accions omissions o conductes previstes i assentades en els articles 56 i 57 de la Llei de l’Esport de data 30 de juny del 1.998.

Article 15.2 Sancions:
D’acord amb el principi d’adequació i de proporcionalitat, s’estableixen per a les infraccions anteriors les sancions previstes en l’article 59 de la Llei de l’esport de data 30 de juny de 1.998, relacionat amb l’article 58 de la mateixa norma legal.

Article 15.3 Procediment sancionador:
El procediment sancionador serà aquell previst en l’article 60 de la Llei de l’esport de data 30 de juny de 1.998, relacionat amb aquell assentat en l’article 26 apartat c) de la Llei qualificada d’associacions de data 29 de desembre de 2.000.
El membre tindrà doncs dret a ser escoltat abans de la imposició de la sanció. Aquesta haurà ser motivada i per escrit.
Contra la imposició de la sanció, el membre podrà recórrer davant de la Junta Directiva, en el termini de 2 dies, sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin.


TITOL II. ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Article 16
Els òrgans de govern i de representació de la federació són l’Assemblea General, i la Junta directiva.

L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 17
L’assemblea General és l’òrgan sobirà i l ‘òrgan de representació de la federació, i hi seran representats els diferents estaments esportius, l’elecció dels quals s’efectuarà mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, per i entre els components federats de tots els estaments de les seves especialitats esportives, d’acord amb els percentatges de llicències que reglamentàriament s’estableixen.
Els seus acords vinculen tots els membres afiliats. El President de l’Assemblea General és el mateix President de la Junta Directiva.

Article 18
Entre la convocatòria de l’assemblea i la seva realització han de transcórrer com a mínim 15 dies naturals. Les convocatòries s’han de fer mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres i han d’indicar la data, l’hora, i el lloc de la realització de l’assemblea, i l’ordre del dia, i s’han d’anunciar com a mínim en una publicació diària d’àmbit andorrà. La informació sobre les matèries objecte de l’assemblea ha de posar-se a disposició dels membres a la seu de la federació amb 15 dies naturals d’antelació a l’assemblea.
Podran votar tots els clubs o entitats legalment afiliades, i un representant per cada estament en el qual estan agrupades les persones físiques (esportistes, jutges, àrbitres o tècnics).
Cada Club estarà representat proporcionalment, segons la quantitat de llicències que aporti a la federació. Per cada 10 llicències s’obtindrà un vot al si de l’Assemblea General.
Els membres de dret de l’Assemblea, tant els representants d’entitats com els dels estaments, poden delegar el seu vot en un altre participant de l’Assemblea que els representi.
Es fixa un  màxim de 20 delegacions de vot per membre.
Els assistents a una sessió de l’Assemblea General que disposin d’una delegació de vot de membres absents han de fer constar aquesta circumstància a l’inici de la sessió.

Article 19
Sense perjudici que se’n puguin assenyalar d’altres, s’escau, les competències de l’Assemblea general són les següents:
a)    La modificació dels Estatuts per majoria absoluta del vots dels assistents i representats.
b)    L’elecció de la Junta Directiva.
c)    El cessament de la Junta Directiva o de qualsevol dels seus membres per majoria dels assistents i representats.
d)    L’aprovació del pressupost anual, que ha de contenir l’expressió de les quotes o aportacions exigibles als socis, i l’aprovació de la liquidació del pressupost anterior.
e)    L’aprovació del pla general d’actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.
f)    L’aprovació de l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut de ha de presentar la Junta Directiva.
g)    Resoldre les propostes que la Junta Directiva i les entitats afiliades presentin a l’Assemblea.
h)    Establir les quotes extraordinàries o derrames.
i)    Fixar la quantia de les quotes d’afiliació i adhesió ordinàries.
j)    La incorporació de la federació a una altra o a una unió d’associacions, així com la creació d’una altra associació.
k)    La separació definitiva de la federació, dels membres, després de l’expedient disciplinari corresponent.
l)    La dissolució de la federació.

Article 20.1 Sessions:
L’Assemblea General s’ha de reunir un cop l’any en sessió ordinària.
Les Assemblees Generals poden ser ordinàries o extraordinàries.
És ordinària l’Assemblea que perceptivament ha de fer la Federació Andorrana de Kendo un cop l’any per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència i com a mínim sobres les matèries esmentades en els apartats 4, 5 i 6 de l’article anterior. L’Assemblea ordinària s’ha de realitzar necessàriament dins dels sis mesos naturals següents a l’acabament de l’exercici.
És extraordinària tota altra Assemblea General que es convoqui durant l’exercici. La convocatòria de dita Assemblea General extraordinària s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, a iniciativa del President, de la Junta Directiva o d’una desena part dels socis. En el cas de la convocatòria a instància dels socis, aquests han d’adreçar la sol•licitud a la Junta Directiva, que ha de fer efectiva la convocatòria en un termini màxim de vint dies.
L’Assemblea General ha de ser presidida per una mesa formada pel president i els altres components de la Junta Directiva de la federació. Ha d’actuar com Secretari de l’Assemblea el secretari de la federació o el seu substitut.
El president, o el seu substitut, ha de dirigir els debats, concedir i retirar la paraula, fixar els torns màxims d’intervenció, ordenar i disposar el que calgui per al bon funcionament de l’Assemblea.

20.2 Quòrum:
La constitució vàlida de l’Assemblea General requereix que almenys hi siguin presents o representats en primera convocatòria la meitat (1/2) dels membres de dret i, en segona convocatòria, una tercera part (1/3) dels mateixos.

20.3 Convocatòria:
La Junta Directiva ha de convocar les sessions ordinàries de l’Assemblea General amb una antelació de 15 dies, indicant l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
Una desena part dels membres de dret de l’Assemblea General pot demanar a la Junta Directiva d’incloure noves qüestions en l’ordre del dia quan ho faci amb una antelació mínima de 30 dies abans de la reunió. La Junta Directiva ha d’incloure en l’ordre del dia les qüestions que demanin aquests membres

20.4 Acords:
Els acords de l’Assemblea General es prenen per majoria dels assistents i representats, llevat per a aquelles matèries que els Estatuts o bé la legislació ho disposin altrament.
Els acords de l’Assemblea General es fan constar per escrit, en una acta que ha de firmar el secretari, amb el vist-i-plau del president. Qualsevol dels membres té dret a sol•licitar i a obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de l’Assemblea General. Aquestes còpies han de ser certificades pel secretari.
Els membres que votin en contra d’un acord determinat poden demanar, en la mateixa reunió, que el seu vot consti en l’acta.

LA JUNTA DIRECTIVA

Article 21
La Junta Directiva és l’òrgan col•legiat de govern i de gestió de la federació, que la representa en les seves relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en judici.

21.1.- Funcions:
Són funcions de la Junta Directiva:
a)    Designar un secretari
b)    Fixar l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea General
c)    L’admissió d’afiliats
d)    La convocatòria de les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries
e)    La presentació a l’Assemblea General Ordinària, en acabar l’exercici, de l’informe o la memòria de les activitats realitzades i de la liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost i el pla general d’actuació anual per a l’exercici següent.
f)    Qualsevol altra funció que en els estatuts no s’hagi atribuït a cap òrgan, correspon a la Junta.

21.2.- Composició i estructura:
La Junta Directiva ha estar integrada pel nombre de membres que fixin els estatuts, que no pot ser inferior a 5.
La Junta Directiva està formada per:
a)    un president
b)    un vicepresident o més
c)    un secretari
d)    un tresorer
e)    un vocal o més, que representin les diferents especialitats o disciplines esportives reconegudes en l’article 3 dels estatuts, i que seran representants membres dels diferents clubs o entitats reconeguts per la federació.

21.2.1 El president:
El president de la federació té atribuïda la seva representació en judici i fora d’ell. Les seves funcions són les següents:
a)    El president presideix les sessions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, i vetlla per l’execució dels acords d’una i altra. En cap cas pot actuar de la seva pròpia iniciativa devent seguir sempre els acords de l’Assemblea o de la Junta Directiva.
b)    El president convoca i presideix les reunions de la Junta Directiva i en fixa l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
c)    El president representa la federació tant en l’àmbit nacional com internacional.
d)    Les altres funcions que li assignin els estatuts i que no estiguin atribuïdes per la legislació vigent, de manera imperativa, a altres òrgans de la federació.
El president és elegit per majoria de l’Assemblea General.
El càrrec de president és incompatible amb tot altre càrrec igual de qualsevol altre federació esportiva andorrana, llevat del Comitè Olímpic Andorrà.

21.2.2 El vicepresident:
El vicepresident ha d’auxiliar el president en tot el que calgui i ha d’exercir les seves funcions d’acord amb les instruccions del president.
Així mateix, ha de substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia.

21.2.3 El tresorer:
La gestió econòmica de la federació correspon al tresorer, que té les següents funcions:
a)    Portar la comptabilitat de la federació.
b)    Proposar els cobraments i pagaments.
c)    Informar de la situació dels assumptes econòmics pendents i proposar les mesures que consideri adequades per resoldre’ls.
d)    Fer un balanç, els comptes i pressupostos anyals per presentar-los a l’Assemblea General.
e)    Donar compte a la Junta Directiva dels membres afiliats o adherits morosos.
f)    Utilitzar la signatura social per a la disposició de fons de forma solidària amb el president, sempre d’acord amb el que s’hagi aprovat pressupostàriament en l’Assemblea anyal.

21.2.4 El secretari:
Les funcions del secretari són les següents:
a)    Aixecar i autoritzar amb la signatura del president les actes i els certificats de les juntes de govern i assemblees generals, i fer-ne les convocatòries.
b)    Emetre documents propis de la Secretaria.
c)    Portar els llibres de registre de membres afiliats i adherits.
d)    Portar els llibres d’actes de les assemblees generals i de les reunions de la Junta Directiva.
e)    Facilitar als directius i òrgans de la federació tota la informació que calgui per a la seva feina i responsabilitats.
f)    Fer les estadístiques i preparar la memòria anyal de les activitats.
g)    Les altres funcions que li encarregui la Junta Directiva.

21.2.5 Els vocals:
Correspon als vocals desenvolupar les funcions de col•laboració i tècniques que els confia la Junta Directiva.

21.3 Mandat dels membres de la Junta Directiva:

21.3.1 Procediment de designació dels membres:
Per tal de ser elegit s’ha de ser membre de la federació.
Totes les candidatures reben el mateix tracte per part de la Junta Directiva que convoqui i gestioni el procés electoral. En especial, cal assegurar-los a totes l’accés als membres de la federació pel mateix procediment durant el període electoral.
Les candidatures es presenten a la Junta Directiva com a mínim vuit dies naturals abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària, amb tants noms com membres de la Junta s’han de cobrir a l’elecció, signades pels propis candidats. S’han de publicar en el taulell d’anuncis de la Federació o per altre mitjà al menys cinc dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea General.
L’elecció dels membres de la Junta Directiva es realitza en l’Assemblea General Ordinària.
Les candidatures són tancades, i cada candidatura pot ser defensada davant els assistents a l’Assemblea General pel seu representant, de forma que cada assistent pot escollir d’entre les presentades amb coneixement de causa.
En el cas de vacant d’un membre abans de la finalització del seu mandat, la Junta Directiva té la facultat de completar-se amb un altre membre que el substitueixi fins a la propera assemblea, moment en el qual s’haurà de procedir a la ratificació del suplent per a la durada del mandat ordinari que li quedava per complir al vacant.
El vot es farà mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret.
En cas d’empat, es farà una segona votació entre els empatats, mitja hora després d’haver finalitzat el recompte de vots.
El nomenament i el cessament dels membres de la Junta Directiva han de ser comunicats al Registre d’Associacions per ser inscrits.
En cas de no presentar-se cap candidatura, la Junta Directiva sortint continuarà regint i administrant la federació i convocarà noves eleccions en el termini de tres mesos en Assemblea extraordinària.

21.3.2 Durada dels càrrecs:
Els càrrecs de la federació tenen una durada de quatre anys.

21.3.3 Acords:
Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria. El vot del president és diriment en cas d’empat.
Tots els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar per escrit, en una acta que ha de firmar el secretari, amb el vist-i-plau del president. Qualsevol membre de la federació té dret a sol•licitar i a obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de la Junta Directiva. Aquestes còpies han de ser certificades pel secretari.
Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, en la mateixa reunió on s’ha pres, que el seu vot consti en l’acta.

21.3.4 Convocatòria:
El president convoca la Junta Directiva amb una antelació de 8 dies, i ha de fixar el lloc, el dia i l’hora de la reunió, així com l’ordre del dia.
Un terç dels membres de la Junta poden sol•licitar-ne al president la convocatòria, que aquest ha de fer efectiva en el termini de 5 dies.
Un terç dels membres de la Junta Directiva poden sol•licitar la inclusió d’una qüestió en l’ordre del dia, amb una antelació de quaranta-vuit hores a la reunió.

21.3.5 Quòrum:
La Junta Directiva queda vàlidament constituïda amb l’assistència de la meitat dels membres. La Junta també queda vàlidament constituïda, sense convocatòria prèvia, si es reuneixen tots els membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió.
En cas de no assolir el quòrum indicat en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l’Assemblea General per procedir a l’elecció d’una nova Junta Directiva.

21.3.6 Responsabilitat:
Els membres de la Junta Directiva exerceixen els càrrecs de forma gratuïta i responen de llur actuació davant els socis, afiliats i tercers, pels actes o les omissions contraris a les lleis o als estatuts, i també pels danys causats dolosament o negligentment que hagin estat comesos en l’exercici de llurs funcions.
La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte de les actuacions acordades de manera col•legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També és solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més d’ells, de manera individual i exclusiva.

21.3.7 Cessament o suspensió dels membres de la Junta Directiva:
El cessament o suspensió dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents:
a)    Acabament del mandat natural pel al qual van ser elegits.
b)    Per voluntat pròpia expressada per escrit.
c)    Pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits.
d)    Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
e)    Decisió disciplinària.
f)    Aprovació d’un vot de censura.

Article 22
Els socis que hagin fet constar en l’acta de reunió de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o als presents estatuts, o si beneficia uns membres o tercers en perjudici d’uns altres membres o dels interessos de la federació, dins dels trenta dies següents a la seva adopció.
El socis que hagin impugnat un acord poden sol•licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació.

TITOL III. RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC

RÈGIM DOCUMENTAL

Article 23
Integren el règim documental de la Federació Andorrana de Kendo:
a)    Els llibres d’actes, on s’ha de consignar el contingut de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, amb indicacions de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats.
b)    Les Actes de l’Assemblea General, signades pel president i el secretari. Les Actes de Junta Directiva, signades pel president i el secretari de la Junta Directiva.
c)    El registre d’entitats federades, on s’han de fer constar de manera diferenciada els membres afiliats, dels quals s’han de consignar, com a mínim, la denominació del Club, agrupació o secció, el seu domicili, el president de l’entitat o el responsable de la secció adherida i les modalitats esportives que practiquen.
d)    El balanç el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica, els quals s’han de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l’acabament de l’exercici.
Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per al millor compliment dels objectius de la federació d’acord amb el que es disposa en aquests estatuts, així com els que legalment siguin requerits en cada moment.

RÈGIM ECONÒMIC

Article 24
El sistema econòmic de la federació és el de pressupost i patrimoni propi, i s’han d’aplicar les normes econòmiques establertes en aquestes estatuts i la normativa vigent o la que en un futur es pugui dictar. Així mateix, s’ha de portar, almenys, un llibre diari, inventaris, balanços i comptes anuals.
La federació no pot aprovar pressupostos anyals deficitaris. Excepcionalment, el Ministeri competent en esports podrà autoritzar el caràcter deficitari dels pressupostos. S’haurà de respectar i complir en tot moment les disposicions assentades en l’article 20 de la Llei de l’esport de data 30 de juny de 1.998.

Article 25
Constitueixen els ingressos de la Federació Andorrana de Kendo.
a)    Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels òrgans de l’Administració pública.
b)    Els béns i drets que rebi per herència, llegat o donació.
c)    Les quotes dels seus membres afiliats o adherits i de les llicències federatives.
d)    Les sancions pecuniàries que s’imposin als seus afiliats, adherits o federats, de conformitat amb la legislació vigent.
e)    Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials.
f)    Els préstecs o crèdits que se li concedeixen.
g)    Els ingressos que obtingui en relació amb l’organització de proves o activitats esportives.
h)    Les ajudes rebudes o particulars per a la promoció i desenvolupament de l’esport a Andorra.
i)    Qualsevol altres ingrés acceptat i aprovat per la Junta Directiva.


TÍTOL IV. ÀMBIT JURISDICCIONAL

Article 26
Contra tots els actes i acords dels òrgans de la federació es podrà recórrer, una vegada adoptats els recursos federatius, a la Comissió Jurídica Esportiva, òrgan adscrit orgànicament al Ministeri competent en esports que, actuant amb total independència, decideix en darrera instància administrativa sobre les qüestions en matèria esportiva de la seva competència. Les resolucions de la Comissió Jurídica Esportiva exhaureixen la via administrativa.

TÍTOL V REFORMA DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ

REFORMA

Article  27
Per procedir a la reforma i modificació dels estatuts és necessari que s’acordi en Assemblea general extraordinària per majoria absoluta dels assistents i representats.
A la convocatòria de l’Assemblea, s’ha indicar clarament els articles que seran objecte de la reforma o modificació i s’ha d’anunciar als membres de l’Assemblea, que disposaran d’una còpia de les modificacions proposades a la secretaria de la federació amb una antelació de quinze dies a la data de l’assemblea.
Un cop acordada la modificació o reforma dels estatuts, se’n remetrà una còpia al Ministeri competent en Esports, perquè doni la seva conformitat.

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 28
La Federació Andorrana de Kendo s’extingirà com a tal per les causes següents:
a)    Per acord de l’Assemblea General.
b)    Per quedar un nombre inferior a tres membres.
c)    Per expiració del termini fixat en els estatuts, exhauriment de l’objecte social o impossibilitat de realitzar la finalitat per a la qual es van constituir.
d)    La revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent.
e)    La fusió o absorció amb altres federacions esportives.
f)    Per sentència judicial ferma, en els terminis previstos en el Codi Penal.
g)    La inactivitat esportiva durant més de dos anys.
h)    Qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.
Acordada la dissolució, la mateixa Assemblea nomenarà una Comissió liquidadora, que substituirà durant el període de liquidació la Junta Directiva i tindrà plenes facultats per al compliment de la mateixa missió.
Realitzat l’actiu i pagat, el patrimoni resultant de la liquidació, en el seu cas, revertirà en l’àmbit esportiu, i a aquest efecte s’haurà de comunicar la dissolució al M.I. Govern d’Andorra per que doni a aquests béns la destinació que estimi més convenient.

Andorra la Vella, a 15 de febrer de 2008