ANDORRA KENDO CLUB
ESTATUTS
CAPÍTOL 1.
DENOMINACIÓ, FINS  I ADREÇA SOCIAL DE L'ENTITAT.


Article 1.
Amb la denominació ANDORRA KENDO CLUB, es constitueix l'entitat que, a l'empara de la Constitució, de la vigent Llei qualificada d’associacions, i de la Llei de l’esport del Principat d’Andorra, regularà les seves activitats d'acord a l'ordenament jurídic establert i els seus estatuts.


Article 2.
L'entitat es constitueix com a “club esportiu”, per temps indefinit i sense cap ànim de lucre, essent llurs fins principals: l'estudi, la investigació, la divulgació i la pràctica de l'esgrima japonesa en llurs diferents modalitats: Kendo, Iaido, Jodo, Naginatado, etc., incloent les escoles antigues o Koryu pertanyents al Nihon Kobudo.
Per tal d'assolir els esmentats fins, l'entitat podrà organitzar o participar en tot tipus d’activitats que contribueixin a divulgar, desenvolupar i consolidar l'esgrima japonesa, dins dels paràmetres establerts per la vigent Llei de l’esport.
L’entitat s’afiliarà, dins dels terminis establerts per la vigent Llei de l’Esport, a la Federació Nacional del territori andorrà que tingui la titularitat del Kendo.


Article 3.
El domicili social de l'entitat s'estableix a Centre Esportiu Serradells, Carretera de la Comella s/n, Andorra la Vella, Principat d'Andorra, estenent-se l'àmbit d'actuació de la mateixa a tot el territori nacional i internacional.CAPÍTOL 2.
MEMBRES DE L'ENTITAT, LLURS DRETS I OBLIGACIONS.


Article 4.
Poden esdevenir part de l'entitat, com a membres numeraris, totes les persones majors d'edat de qualsevulla nacionalitat. Cal que presentin una sol•licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual decidirà sobre aquest tema en la primera reunió que tingui lloc, i la comunicarà durant l'Assemblea General següent.

Els socis estrangers no residents al principat poden participar a totes les activitats però no poden ser elegits per als òrgans de govern de l’entitat ni representar-la.
Els socis menors de edat no emancipats tenen caràcter transitori, amb dret a veu però no a vot a les assemblees, no podent elegir ni ésser elegits membres de la Junta Directiva, precisant per a l'ingrés a l'entitat, del consentiment de qui exerceixi la pàtria potestat sobre ells.
Els membres que la Junta Directiva designi com a membres honoraris, tenen dret a veu i a vot a les assemblees i òrgans de l’entitat de què formin part, podent elegir i ésser elegits membres de la Junta Directiva i estant exempts de pagament de quotes a l'entitat.


Article 5.
Son drets del membres de l'entitat:

1.    Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General, quan es posseeixi la categoria de membre numerari o de membre honorari.
2.    Elegir o ésser elegit per als llocs de representació o per a exercir càrrecs directius, quan es posseeixi la categoria de membre numerari o de membre honorari.
3.    Exercir la representació que els sigui conferida en cada cas.
4.    Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'entitat, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5.    Exposar a l'Assemblea General i a la Junta Directiva tot allò que considerin que pot contribuir a desenvolupar la vida de l'entitat i fer més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6.    Sol•licitar i obtenir explicacions referents a l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'entitat.
7.    Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8.    Rebre informació sobre les activitats de l'entitat.
9.    Fer ús dels serveis comuns que l'entitat tingui establerts o a llur disposició.
10.    Fer part dels grups de treball.
11.    Posseir un exemplar dels estatuts.
12.    Consultar els llibres de l'entitat.


Article 6.
Son deures dels membres de l'entitat:

1.    Comprometre's amb els fins de l'entitat i participar-hi activament per a assolir-los.
2.    Contribuir al manteniment de l'entitat mitjançant el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb els mateixos.
3.    Acomplir la resta d'obligacions que esdevinguin de les disposicions estatutàries.
4.    Acatar i acomplir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'entitat.


Article 7.
Son motius per a ésser donat de baixa a l'entitat:

1.    Per decisió pròpia de la persona interessada, que haurà de comunicar-ho per escrit a la Junta Directiva.
2.    No satisfer les quotes fixades.
3.    No acomplir les obligacions estatutàries.

CAPÍTOL 3.
L'ASSEMBLEA GENERAL.


Article 8.
L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'entitat, llurs membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
Els membres de l'entitat, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
Tots els membres resten subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent els absents, els que discrepin i els que s'abstinguin de votar.


Article 9.
L'Assemblea General posseeix les facultats següents:

1.    Modificar els estatuts de l'entitat.
2.    Elegir i apartar als membres dels òrgans de govern i controlar l'activitat d'aquests.
3.    Aprovar el pressupost anyal i la liquidació de comptes anyal, adoptar els acords per a l'establiment de la forma i l'import de la contribució al manteniment de l'entitat, i també aprovar la gestió feta pels òrgans de govern.
4.    Acordar la dissolució de l'entitat.
5.    Incorporar-se o separar-se d'altres unions d'entitats similars.
6.    Sol•licitar la declaració d'utilitat pública.
7.    Aprovar el reglament de règim intern.
8.    Acordar la baixa o la separació definitiva, mitjançant expedient previ, dels membres de l'entitat.
9.    Conèixer les sol•licituds presentades per a esdevenir membre, així com les altes i baixes de membres de l'entitat per una raó distinta a la separació definitiva.
10.    Resoldre sobre qualsevulla altra qüestió que no estigui directament assignada a cap altre òrgan de l'entitat.

La relació de les facultats que es fa en aquest article és merament enunciativa i no limita les atribucions de l'Assemblea General.


Article 10.
L'Assemblea General es reuneix com a mínim un cop a l'any. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i cal que ho faci també quan ho sol•liciti un nombre de membres no inferior al 10%, en aquest cas l'assemblea cal que tingui lloc dins del terme màxim de 20 dies, a partir de la data de recepció de la sol•licitud per l'òrgan de govern.


Article 11.
L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
La convocatòria s'ha de comunicar com a mínim amb 15 dies d'antelació a la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació

actualitzada de membres que cal que tingui l'entitat. Les reunions de l'Assemblea General las presideix el president de la entitat. Si no és present, l'haurà de substituir el vice-president o el vocal de la Junta Directiva que designi el president. Com a secretari actuarà qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
El secretari redacta l'acta de cada reunió, que cal que signin ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
A l'inici de cada reunió de l'Assemblea General cal llegir l'acta de la sessió anterior a fi i efecte que aquesta s'aprovi o s'esmeni. En qualsevol cas, l'acta i qualsevulla altra documentació a aprovar, cal que estigui en el local social a disposició dels membres de l'entitat, com a mínim 5 dies abans de la reunió.


Article 12.
L'Assemblea General resta vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre de membres presents o representats.
Un mínim no inferior al 10% dels membres pot sol•licitar a l'òrgan de govern la inclusió dins l'ordre del dia d'un o més assumptes a tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol•licitud també es pot fer directament dins l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos dins l'ordre del dia comunicat a la convocatòria, si així ho decideix una majoria de, al menys, tres quartes parts dels membres presents.


Article 13.
A les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot per cada membre numerari o honorari de l'entitat.
Els acords es prenen per majoria simple dels membres presents o representats a la reunió.
Per a adoptar acords referents a la separació de membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'entitat, la constitució d'una federació amb entitats similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots de, al menys, dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels membres presents o representats.
Les candidatures que es presentin formalment, tenen dret a una còpia de la llista de membres i de llurs adreces, certificada pel secretari amb el vist i plau del president.CAPÍTOL 4.
LA JUNTA DIRECTIVA.


Article 14.
Regeix, administra i representa a l'entitat la Junta Directiva que és constituïda bàsicament pels membres següents:

    Un president i els vice-presidents, que constitueixen el comitè de presidència.
    Un secretari, un tresorer i un o més vocals, que constitueixen el comitè administratiu.

L'elecció dels components de la Junta Directiva es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions desprès d'haver acceptat el càrrec.
El nomenament i el cessament dels càrrecs cal que sigui certificat pel secretari sortint, amb el vist i plau del president sortint, i s'han de comunicar al registre d'associacions.


Article 15.
Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense prejudici de que puguin ésser reelegits.
El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el terme reglamentari del seu mandat pot succeir pels motius següents:

1.    Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit exposant els motius.
2.    Malaltia que incapaciti per a exercir el càrrec.
3.    Baixa com a membre de l'entitat.
4.    Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord a l'article 13 dels estatuts.

Les vacants que es produeixen a la Junta Directiva cal que es cobreixin dins la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentre tant, un membre de l'entitat pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.


Article 16.
La Junta Directiva té les facultats següents:

1.    Elegir un president i designar al secretari de entre els seus membres.
2.    Representar, dirigir i administrar l'entitat de la forma més àmplia que reconegui la Llei, així com acomplir les decisions adoptades per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta assemblea estableixi.
3.    Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics, i per a exercir tota classe d'accions legals e interposar els recursos pertinents.
4.    Proposar a l'Assemblea General les mesures per a la defensa dels interessos de l'entitat.
5.    Proposar l'establiment de les quotes que els membres hagin de satisfer.
6.    Convocar les assemblees generals i controlar que s'acompleixin els acords adoptats a les mateixes.
7.    Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General per a que aquesta els aprovi, i confeccionar els pressuposts de l'exercici següent.
8.    Contractar els empleats que l'entitat pugui tenir.
9.    Inspeccionar la comptabilitat i vetllar per que els serveis funcionin correctament.
10.    Establir departaments i comissions o grups de treball per a assolir de forma més eficient i eficaç els fins de l'entitat, i autoritzar els actes que aquests grups plantegin dur a terme.
11.    Nomenar els directors tècnics que s'hagin d'encarregar de cada departament, així com els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada comissió o grup de treball.
12.    Dur a terme les gestions que calgui davant els organismes públics, entitats i persones, per a aconseguir: subvencions o altres ajudes, i també l'ús de locals o edificis que puguin esdevenir un lloc de convivència, comunicació i recuperació ciutadana.
13.    Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvi en qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició d'aquests fons es determina en l'article 22.
14.    Resoldre provisionalment qualsevol cas que no sigui previst pels estatuts i donar compte d'això a la primera reunió de l'Assemblea General.
15.    Qualsevulla altra facultat que no sigui atribuïda de forma específica a algun altre òrgan de govern de l'entitat o que li hagi estat delegada expressament.


Article 17.
La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que llurs components decideixin, i que en cap cas serà inferior a sis mesos.
S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president, o ho sol•liciti al menys la meitat dels membres que la composen.


Article 18.
La Junta Directiva resta constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un de llurs components.
Els membres de la Junta Directiva són obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que es poden excusar per causes justificades. L’assistència del president, del secretari, o de les persones que els substitueixen és sempre imprescindible.
La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.


Article 19.
La Junta Directiva pot delegar alguna de llurs facultats en un o més departaments o comissions si compta, per a fer-ho, amb el vot favorable de, al menys, dos terços de llurs membres.
També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per a exercir les funcions que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.


Article 20.
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar al llibre d'actes i cal que siguin signats pel secretari i pel president. A l'inici de cada sessió de la Junta Directiva, cal llegir l'acta de la sessió anterior per tal que s'aprovi o es rectifiqui, si procedeix.CAPÍTOL 5.
EL PRESIDENT I ELS VICE-PRESIDENTS.


Article 21.
Son pròpies del president les funcions següents:

1.    Dirigir i representar legalment a l'entitat, per delegació de l'Assemblea General i de La Junta Directiva.
    
2.    Presidir i dirigir els debats de l'Assemblea General.
3.    Presidir i dirigir els debats de la Junta Directiva, ja sigui de forma conjunta o bé, de cada comitè (administratiu o tècnic) per separat.
4.    Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
5.    Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
6.    Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'entitat.
7.    Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és substituït, en cas d'absència o malaltia pel vice-president o altre membre de la Junta Directiva que el propi president designi.CAPÍTOL 6.
EL TRESORER, EL SECRETARI I ELS VOCALS.


Article 22.
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'entitat, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres elements de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals cal que siguin visades prèviament pel president, i ingressa el sobrant en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.


Article 23.
El secretari ha de custodiar la documentació de l'entitat, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.


Article 24.
Els vocals tenen la funció de controlar i coordinar l'activitat de les comissions o grups de treball, informant a La Junta Directiva i proposant l'aprovació per part d'aquesta dels actes que plantegin dur a terme.CAPÍTOL 7.
ELS DEPARTAMENTS I ELS ASSESSORS I DIRECTORS TÈCNICS.


Article 25.
La creació i constitució de qualsevol departament, amb funcions tècniques, pot ésser plantejada pels membres de l'entitat que desitgin formar-los, els quals cal que informin a la Junta Directiva explicant les activitats que es proposen dur a terme. Normalment es constituirà un departament per cada modalitat d’esgrima japonesa que disposi d’un mínim de practicants dins l’entitat.

La Junta Directiva també pot constituir directament un departament quan ho consideri oportú. En qualsevol cas, la Junta Directiva cal que nomeni un assessor tècnic que s'encarregui del departament en qüestió, podent designar un únic assessor tècnic per a diversos departaments.
La Junta Directiva, en cas de creixement dels diferents departaments, també pot procedir a la designació o contractació d’un Director Tècnic el qual tindria sota el seu control tota l’activitat dels assessors de tots els departaments.


Article 26.
L’assessor tècnic és la màxima autoritat en matèria exclusivament tècnica dins cada departament de l'entitat, per la qual cosa es requereix que sigui, com a mínim, cinturó negre d’alt nivell d'alguna de les disciplines d'esgrima japonesa que s'inclouen als estatuts de l'entitat.
La principal missió de cada assessor tècnic és vetllar per que el desenvolupament de les activitats de l'entitat es mantingui sempre fidel als principis i a les normes que emanen de la Federació Japonesa de Kendo (ZNKR), a través de la Federació Internacional de Kendo (FIK) i la Federació Europea de Kendo (EKF).
Els assessors tècnics tenen la funció de controlar i coordinar l'activitat tècnica dels departaments, informant directament al president o director tècnic –si n’hi ha- i proposant l'aprovació per part de la Junta Directiva, de les activitats que es plantegin dur a terme, cercant tota la informació necessària i portant un registre acurat d'aquestes activitats.
El conjunt dels assessors tècnics constitueix el Comitè Tècnic, el qual es reunirà periòdicament convocat pel president o director tècnic –si n’hi ha- a qui mantindran informat de les situació de cada disciplina.CAPÍTOL 8.
LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL.


Article 27.
Per a les comissions o grups de treball, amb funcions administratives de gestió, representació i control de l'entitat, cal seguir el mateix procediment que per als departaments. La Junta Directiva cal que nomeni un vocal que s'encarregui de la comissió en qüestió, poden designar un sol vocal per a més d'una comissió.CAPÍTOL 9.
LA IMPUGNACIÓ D’ACORDS.


Article 28.
Els acords de l’Assemblea General i de la junta directiva s’han de fer constar per escrit, en una acta que ha de signar el secretari, amb el vist-i-plau del president. Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, en la mateixa reunió on s’ha pres, que el seu vot consti en l’acta.

Article 29.
Qualsevol associat té dret a sol•licitar i obtenir còpia, total o parcial, de l’acta de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Aquestes còpies han de ser certificades pel secretari.

Article 30.
Els associats que hagin fet constar en l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei d’Associacions o als propis estatuts de l’entitat, o si beneficia uns associats o tercers en perjudici d’uns altres membres o dels interessos de l’entitat, dins dels 30 dies següents a la seva adopció.

Article 31.
Els associats que hagin impugnat un acord poden sol•licitar al Registre d’Associacions l’anotació marginal de la impugnació.

Article 32.
L’Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i dels representants, que una determinada controvèrsia sigui sotmesa a la jurisdicció ordinària. En cas que així s’aprovés, els Tribunals Andorrans són sempre els competents a Andorra.CAPÍTOL 10.
L’ESTABLIMENT DE LA RESPONSABILITAT.


Article 33.
L’entitat respon dels seus actes i omissions amb tots els seus bens i drets, presents i futurs.

Article 34.
Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’entitat, dels associats i de tercers, per les actuacions que realitzin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als estatuts i pels danys i perjudicis causats amb dol o negligència.

Article 35.
La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte de les actuacions acordades de manera col•legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També és solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pot atribuir a un o més d’ells, de manera individual i exclusiva.CAPÍTOL 11.
EL RÈGIM ECONÒMIC.


Article 36.
Aquesta entitat no té patrimoni fundacional.


Article 37.
Els recursos econòmics de l'entitat consisteixen en:


1.    Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.
2.    Les subvencions oficials o particulars.
3.    Les donacions, herències o llegats.
4.    Les rendes del propi patrimoni o bé, altres ingressos que es puguin obtenir.


Article 38.
Tots els membres de l'entitat tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la forma i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.


Article 39.
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i resta tancat el dia 31 de desembre.


Article 40.
En els comptes corrents o en les llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, cal que figurin les signatures del president, el vice-president, el tresorer i el secretari.
Per a poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues signatures, una de les quals cal que sigui la del president o la del tresorer.CAPÍTOL 12.
RÈGIM DISCIPLINARI.


Article 41.
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin llurs obligacions.
Aquestes infraccions poden classificar-se com a lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'entitat, segons estableixi el reglament de règim intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que cal que sigui motivada, l'adopta aquest òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden sol•licitar, en un termini màxim de 30 dies naturals, que es pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé, acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.CAPÍTOL 13.
LA DISSOLUCIÓ.

Article 42.
L'entitat pot ésser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari per a aquest fi.
Les causes de dissolució de l’entitat poden ser:

1.    Per acord de l’assemblea general.
2.    Per quedar un nombre inferior a tres associats.
3.    Per expiració del termini fixat en els estatuts, exhauriment de l’objecte social o impossibilitat de realitzar la finalitat per a la qual es va constituir l’entitat.
4.    Per altres causes previstes en els estatuts.
5.    Per sentència judicial ferma, en els termes previstos en el codi penal.


Article 43.
Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General cal que prengui les mesures adients tant pel que fa a la destinació dels bens i drets de l'entitat, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevulla operació pendent.
L'Assemblea General té la facultat d'elegir una comissió liquidadora sempre que ho consideri necessari.
Els membres de l'entitat son exempts de responsabilitat personal. Llur responsabilitat resta limitada a acomplir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada que, dins l'àmbit territorial d'actuació de l'entitat, s'hagi caracteritzat més en llur tasca favorable als fins compresos en l'article 2 dels estatuts.
Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Andorra la Vella, a 15 d’abril de 2008